Not 1.0 yet.
[python-bulletml.git] / MANIFEST.in
1 include examples/*.xml
2 include examples/*/*.xml
3 include README.txt
4